Skip to Content

prof. Dušan Zachar - Výživa človeka

Výživa má pre človeka kľúčový životný význam. Človek, ako každý organizmus z ríše živočíchov si nevie vytvoriť živú hmotu z neživej tak, ako to vedia rastliny, a preto je odkázaný na konzumovanie už hotovej hmoty zo živých organizmov.

A nielen to, človek si nevie ani niektoré látky, ktoré pre svoj život potrebuje, pretvoriť. Je to preto, že ich dostával od pradávna v potrave. Ak tieto látky nedostáva v potrave, dochádza k narušeniu jeho životných funkcií.

S prechodom na mestský spôsob života a výrobu potravín ekonomicky výhodnejším veľkoplošným spôsobom pri účasti chemikálií, na živiny chudobných substrátov, skleníkový spôsob výroby, používanie rastových látok, antibiotík, geneticky modifikovaných organizmov a iných moderných technológií, zvyšuje sa riziko vzniku rôznych degeneratívnych chorôb. Získanie zdravej výživy pre všetkých obyvateľov planéty pri narastajúcej populácii ľudstva, pri zvýšených požiadavkách na výkonnosť moderného človeka sa stáva vždy väčším a zložitejším problémom.

Tieto a mnohé ďalšie problémy výživy človeka sa pokúšam spracovávať v sérii publikácií o humánnej výžive, ako nového vedného odboru, pomocou ktorých by sa mohlo rozšíriť celoživotné vzdelávanie každého záujemcu, a tak ochrániť a zlepšiť svoje zdravie, výkonnosť, duševné zdravie, zdravú reprodukciu a všetky životné funkcie zlepšiť. Významné miesto medzi úlohami zdravej výživy zostáva snaha o spomalenie starnutia, zvýšenie kvality života a zníženie odkázanosti až do vysokého veku. Sú to naliehavé úlohy ľudstva, ktoré možno plniť len zdravou výživou a správnou životosprávou, dostatočným pohybom a zdravým prostredím. To sú základné piliere zdravého vývoja ľudstva, odstraňovania biedy, hladu, chorôb a bezmocnosti a deštrukčnej činnosti ľudí. So zdravou výživou a životosprávou sa mení aj sám človek, humanizuje sa, vie sa správne orientovať a nachádzať kladné riešenia, optimizmus.

V najbližších dňoch sa dostáva na trh druhé rozšírené vydanie práce Dušan Zachar, Výživa človeka I., ktoré vychádza vo Vydavateľstve Technickej univerzity vo Zvolene. Text je upravený a doplnený najmä o problematiku starnutia, vzťahov medzi výživou a obehovou sústavou, acidobázickej rovnováhy, zdravia krvi a iné. Práca je doplnená farebnou prílohou.

Knižku, ktorá má 350 strán a stojí 420,- Sk si možno objednať v Academii vitae, Študentská 32, 960 01 Zvolen, prípadne na mailovej adrese: bohusova@e-ducation.sk, č.tel. 045/ 53766599.

Priložený je súbor obsah.doc s obsahom knihy.